Yandal-Çift Anadal

ÇİFT ANADAL PROGRAMI

Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü programını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin aynı zamanda ikinci bir dalda önlisans/ lisans diploması veya ilgi duydukları başka bir dalda eğitim görmelerine olanak sağlanması ile ilgili esaslar “Amasya Üniversitesi Çift Anadal (İkinci Lisans) ve Yandal Programı Yönergesi” esaslarına göre ilgili yönetim kurulunca yapılmaktadır.

Çift Anadal Programı Uygulama Esasları

 • Öğrenci, duyurulmuş olan Çift Anadal Programına lisans öğreniminin en erken üçüncü yarıyılının başında, en geç ise beşinci yarıyılının başında başvurabilirler.
 • Öğrencinin Çift Anadal Programına başvuruda bulunabilmesi için Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün müfredatında başvuru yaptığı yarıyıla kadar olan tüm derslerini almış ve başarılı olmuş olması, başvuru sırasındaki genel not ortalamasının en az 70 olması ve Türk Dili ve Edebiyatı Anadal Diploma Programının bulunduğu ilgili sınıfındaki başarı sıralamasının en üst %20 ’sinde bulunması gerekir.
 • Öğrencinin herhangi bir disiplin cezasına çarptırılmaması gerekir.
 • Türk Dili ve Edebiyatı Anadal Diploma Programındaki genel not ortalaması 100 üzerinden en az 70 olup da Türk Dili ve Edebiyatı Anadal Diploma Programının ilgili sınıfında başarı sıralamasının en üst %20 ’sinde yer almayan öğrencilerden Türk Dili ve Edebiyatı Programına ilgili yıldaki taban puanından az olmamak şartı ile kayıt yaptırmış olanlar Çift Anadal Programına başvuruda bulunabilirler.
 • Kabul işlemi, başvurulan bölümün önersisi ve Fen-Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Kararı ile yapılır. Çift Anadal Programına başvurusu kabul edilen öğrencilerin listesi, Senato tarafından belirlenen o yıla ait akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme döneminin başlangıcında kesinlik kazanarak, akademik yılın başlangıcından iki hafta önce, yedeklerle birlikte ilan edilir.
 • Çift Anadal Başvurularının değerlendirilmesinde öncelikli olarak genel not ortalaması, ortalamanın eşit olması halinde ise öğrencinin tamamlamış olduğu toplam kredisine bakılır. Fazla kredi tamamlamış olan öğrencilere öncelik verilir. Toplam kredi sayısının da eşit olması halinde Yükseköğretim Kurumuna girdiği yıldaki ÖSYM sıralaması dikkate alınarak seçim yapılır.
 • Çift Anadal Programına hak kazanan öğrenciler başvuruyu şahsen Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Çift Anadal Programını kabul ettiklerine dair bir dilekçe ile veyahut Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bıraktıkları ilgili dilekçe ile yapabilirler. Başvuran öğrencilerin kesin kayıtları Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün Çift Anadal Programına yapılır. Kayıt dönemi içerisinde öğrencilerin her iki Anadala birlikte kayıt yaptırırlar. Asil öğrenciler arasında Çift Anadal Programına kesin kayıt yaptıramayanların olması durumunda kayıt yapmaya hak kazanan yedek öğrencilerin duyurusu Öğrenci işleri Daire Başkanlığınca yapılıp, işlemleri de bu başkanlık tarafından alınır.
 • Bir öğrenci aynı anda birden fazla Çift Anadal Programına kayıt yaptıramaz. Ancak aynı anda Çift Anadal Programı ile birlikte Yandal Programına kayıt yaptırabilirler.
 • Çift Anadal Programına hak kazanan öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün öğrencileri ile birlikte derslerine devam ederler.
 • Çift Anadal Programları, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün önerisi ve Fen-Edebiyat Fakültesi Kurul kararı ile üç yıl için seçilecek Çift Anadal Danışmanları tarafından izlenir. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Çift Anadal Danışmanı Fen-Edebiyat Fakültesi Çift Anadal Komisyonunda her yılın Temmuz ayında hazırlayacağı değerlendirme raporunu Senatoya iletmek üzere Dekanlığa sunar.
 • Çift Anadal Programına kabul edilen öğrenciler için, her iki programın Çift Anadal danışmanları öğrencinin çift anadal programını hazırlar. Bu program ikinci Anadalın yapıldığı fakülte/ yüksekokul kurulunda değerlendirilir. Çift Anadal Programı öğrencisine, İkinci Anadal Fakültesi/ Yüksekokul kurulunca danışman atanır. Çift Anadal Programları, ilgili anadal programları revize edildiğinde tekrar gözden geçirilir. Değişiklik gerekiyorsa ilgili fakülte / yüksekokul tarafından Rektörlük Eğitim Komisyonuna tekrar gönderilir.
 • Türk Dili ve Edebiyatı Programı ile ikinci anadal programlarında aynı isim ve içerikte fakat farklı kredide derslerin bulunması durumunda Çift Anadal Programı danışmanları tarafından kredisi fazla olan ders seçimi yaptırılır.

Çift Anadal Programında Başarı ve Mezuniyet Koşulları

 • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Programı ile Çift Anadal Programının ayrılığı esas alınmıştır. Çift Anadal Programı nedeniyle, öğrencinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Programındaki başarısı ve mezuniyeti her ne sebep olursa olsun etkilenemez. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Programından mezun olan öğrenciye anadalına ait Lisans diploması verilir.
 • Çift Anadal Programı öğrencisine her iki anadal da aldığı dersleri gösteren tek bir öğrenim belgesi verilir.
 • Çift Anadal Programı öğrencileri devam ettikleri Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Programı ve İkinci Anadal Programında Amasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmenliğinin hükümlerine mükelleftirler.
 • Çift Anadal Programına kayıtlı öğrencilerin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Programındaki dersler dışında, İkinci Anadal programındaki tüm dersleri de almaları zorunludur. Ortak dersler için muafiyet sağlanır.
 • Öğrencinin Çift Anadal Programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi boyunca öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus 100 üzerinden 65 ’e düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 100 üzerinden 70 ’in altına düşen öğrencinin İkinci Anadal diploma Programından kaydı silinir.
 • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü programında mezuniyet hakkını sağlayan ve Çift Anadal Programını başarı ile sağlayan öğrenciye İkinci Anadal yaptığı fakülte / Yüksekokul bölümünün lisans / önlisans diploması verilir. İkinci Anadal Programından mezuniyet hakkını elde edipte Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Programından mezuniyet hakkını elde edemeyen öğrenciye Çift Anadal Programı Lisans/ Önlisans diploması verilemez.
 • Çift Anadal Programına kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenimleri sürecince herhangi bir disiplin cezası almaları doğrultusunda, disiplin cezası aldıkları yarıyılın sonunda ikinci anadal programından kayıtları silinir.
 • Çift Anadal öğrencileri arasında başarı sıralaması yapılmaz.
 • Çift Anadal Programında öğrenim görmüş oldukları anadaldan mezun olan öğrencilerin öğrencilik işlemleri, İkinci Anadala ait Fakülte / Yüksekokul tarafınca yürütülür.
 • Öğrenci Çift Anadal Programını kendi isteğiyle bırakabilir.
 • Çift Anadal Programına kayıtlı öğrenciler başvuru koşullarını sağlama şartı ile başka Çift Anadal Programına başvuru yapabilir ve önceki programı bırakma koşulu ile yeni programa geçiş yapabilirler.
 • Çift Anadal Programındaki öğrenci, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Programından yatay geçiş yapması durumunda Çift Anadal Programınından ilişiği kesilir.
 • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Programında izinli sayılan öğrenci, talep aranmaksızın İkinci Anadal Programında da izinli sayılır. Çift Anadal Programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrenciye Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün önerisi ve Çift Anadal Programının bağlı olduğu Fakülte / Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile dönem izni verilebilir.
 • Öğrenci, Çift Anadal Programından ayrıldığında, başarısız olduğu Çift Anadal Programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir.
 • Çift Anadal Programından çıkarılmış olan öğrencinin tekrar Çift Anadal Programında almış oldukları derslerin ne şekilde değerlendirileceği hususu, senato tarafından belirlenir. Öğrencinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü programında kabul edilmeyen Çift Anadal Programında başarılı olduğu dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkiript ve diploma ekinde yer alır.
 • Çift Anadal Programından ayrılan öğrenciler aynı Çift Anadal Programına başvuru yapamaz.

YANDAL PROGRAMI

Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü programını üstün başarı ile yürüten öğrencilerin aynı zamanda ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini ve eğitilmelerini sağlayarak yandal sertifikası almalarına olanak sağlamaktadır.

Yandal Programına Başvuru ve Kayıt İşlemleri

 • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yandal programlarını sadece Eğitim Fakültesi haricindeki Amasya Üniversitesi bünyesindeki bölümler arasında gerçekleştirilebilir. Amasya Üniversitesi programları arasında disiplinlerarası yandal programları da açılabilir.
 • Yandal programına başvurular akademik takvimde öngörülen tarihte, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının internet sayfasında açılan linkten elektronik olarak yapılır.
 • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri duyurusu yapılmış olan Yandal Programına lisans öğrenimlerinin en erken 3. ve en geç 6. yarıyılın başında başvurabilirler.
 • Öğrencinin Yandal başvurusu yapabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans programında yer alan derslerini almış ve başarı olmuş olması ayrıca başvuru sırasında genel not ortalamasının en az 65 olması ve disiplin cezası almamış olması gerekir.
 • Yandal Programına kabul işlemi, başvurulan bölümün önerisi ve ilgili Yönetim Kurulu kararıyla tamamlanır. Yandal Programını kazanan öğrencilerin yedekleri de içeren listesi akademik yılın başlangıcından iki hafta önce ilan edilir. Kesin kayıtlar öğrencinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bizzat dilekçeli başvurusu ile gerçekleşir. Asil öğrencilerden yandal programına kesin kayıt yaptırmayanların olması durumunda yedek öğrencilerin kayıt kabulleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılır.
 • Bir öğrenci aynı anda birden fazla Yandal Programına kayıt yaptıramaz. Ancak, aynı anda ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırabilir.
 • Yandal programına yapılan başvuru sayısının kontenjanı aşması durumunda öncelikli olarak genel not ortalamasına, ortalamanın eşitliği halinde öğrencinin tamamlamış olduğu toplam kredisine bakılır. Fazla kredi tamamlamış öğrencilere öncelik verilir. Toplam kredi sayısının eşit olması halinde Yükseköğretim Kurumuna girdiği yıldaki ÖSYM sıralaması dikkate alınarak seçim yapılır.

Yandal Programının Uygulama ve Yürütülme Koşulları

 • Yandal Programı Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümünün önerisi ve Fen-Edebiyat Fakülte kurulu kararı ile üç yıl için seçilecek yandal danışmanları tarafından izlenir. Yandal program danışmanları, öğrencinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü yandal program danışmanıyla ile iletişim içinde görev yapar. Fen-Edebiyat Fakülte Kurulu, fakülte bünyesinde bulunan her bölüm için en az bir yandal danışmanı seçerek bu danışmanlarla Fakülte Yandal Komisyonunu oluşturur. Bu komisyon, her yıl Temmuz ayında hazırladığı değerlendirme raporlarını Senatoya iletilmek üzere dekanlığa sunar.
 • Yandal programı nedeniyle öğrencinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü programındaki başarısı ve mezuniyeti hiçbir biçimde etkilenmez. Anadalından mezun olan öğrenciye anadal lisans diploması verilir.
 • Yandal öğrencisine her iki programdan aldığı dersleri birlikte gösteren tek bir öğrenim belgesi verilir.
 • İki programa birden saydırılan dersler ortalama hesabında anadalın ortalamasına katılır. Bu ders seçmeli ise anadal programı için başka bir seçmeli ders alınmalıdır. Ders yandal için alınıyorsa yandal ortalamasına sayılır. Öğrencinin her iki programa ortak sayılan bir dersten çekilmesi durumunda dersten çekilme işlemi her iki program için işlem görür.
 • Yandal programları en az 18 en çok 30 ulusal krediden oluşacak şekilde düzenlenir.
 • Öğrencinin Yandal Programına devam edebilmesi için Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü programındaki not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması gerekir.
 • Anadal programından mezuniyet hakkını kazanan ve Yandal Programını en az 60 ortalamayla tamamlayan öğrenciye yandal sertifikası verilir.
 • Yandal Programına kayıtlı öğrenciler için sınıf içinde başarı sıralaması yapılmaz.
 • Yandal programını tamamlayan öğrenci, yandal alanında lisans diplomasıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz.
 • Yandal öğrenimi sürecince Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olan öğrencinin öğrencilik işlemleri Yandal Programının bağlı olduğu fakültece yürütülür. Bu durumdaki öğrenciye en fazla bir yarıyıl ek süre verilir.
 •  Azami süre olan yedi yıl içinde yandal öğreniminin tamamlanamaması nedeniyle ilave ders alınması durumunda, her bir ders için kredi başına ödenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretinin hesaplanması ilgili Bakanlar Kurulu Kararına göre yapılır.
 • Çift Anadal Programından ayrılan veya ilişiği kesilen öğrenci, aynı programda yandal programı da uygulanıyorsa Çift Anadaldan aldığı ve başardığı dersleri Yandal programına saydırabilir ve ilgili yandal programının tüm gereklerini yerine getirdiği takdirde Yandal programından sertifika almaya hak kazanabilir.
 • Öğrenci Yandal Programını kendi isteği le bırakabilir.
 • Yandala kayıt yapılan öğrencilerin herhangi bir sebeple disiplin cezası almaları durumunda, disiplin cezası aldıkları yarıyılın sonu itibariyle ikinci anadal programından ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtları silinir.
 • Yandal programına kayıtlı öğrenciler başvuru koşullarını sağlamak ve önceki programı bırakmak kaydı ile yandal ve çift anadal programlarına başvurabilirler.
 • Anadal programında izinli sayılan öğrenci, otomatik olarak yandal programında da izinli sayılır. Yandal programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere Yandal Programı veren bölümün önersisi ve Fen-Edebiyat Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yandal programından dönem izni verilebilir.
 • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü programında genel not ortalaması 60 ın altına düşen öğrenci izleyen dönemde yandal programından ders alamaz.
 • Öğrencinin Yandal Programından ayrılması durumunda başarısız olduğu yandal programı derslerini tamamlamak zorunda kalmaz.

 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL/YANDAL KOORDİNATÖRÜ

Dr. Ömer GÜVEN